Begrippenlijst Marketing

Begrippenlijst met Marketingbegrippen

Marketing

marketing is een commerciëel beleid waarbij een producent het product ziet door de “ogen van de consument”, d.w.z. het product zo goed mogelijk overeenkomstig de wensen van de consument maakt.

Above the line

Hieronder verstaan we massacommunicatie die gebruik maakt van de traditionele massamedia, zoals TV, radio, affiches, kranten, en bijvoorbeeld tijdschriften. Ze wordt vooral gebruikt om een nieuw merk te lanceren of bekend te houden (naambekendheid, top of mind position) en om het imago van een product of dienst neer te zetten of te versterken.

Below the line

Dit zijn acties die gedan worden om bijvoorbeeld een product of dienst op korte termijn te promoten door middel van promotieacties in het verkooppunt of direct marketingacties.

Marketingtools

Dit zijn de marketinginstrumenten die ingezet kunnen worden om het marketingbeleid uit te voeren.

Marketing mix

de vier marketing-P’s: prijs, product, promotie en plaats. De bouwstenen van een marketingbeleid

Markt

dit is het geheel van vraag en aanbod.

Marktaandeel

is de omzet van een speler op een bepaalde markt, uitgedrukt in de totale marktomzet.

Marktevenwicht

Marktevenwicht onstaat wanneer bij een bepaalde prijs de aangeboden hoeveelheid van een product of dienst, precies gelijk aan de gevraagde hoeveelheid. Deze specifieke prijs wordt ook wel de evenwichtsprijs genoemd.

Markttype

Markten kunnen onderverdeeld worden in markttypen. Voorbeelden hiervan zijn polypolie, oligopolie en monopolie.

Marktstructuur

Deze wordt bepaald door de aard van het product (is het een homogeen of heterogeen product?), doorzichtigheid (transparantie) en de toetredingsmogelijkheden en uittredingsmogelijkheden.

Marktvorm

Een marktvorm wordt bepaald door het aantal vragers en aanbieders, de aard van het goed, de doorzichtigheid van de markt, en de toe- en uittredingsmogelijkheden. Het zijn de totale omstandigheden waaronder de producenten met elkaar concurreren. De volgende marktvormen zijn te onderscheiden: volkomen concurrentie, monopolistische concurrentie, homogene oligopolie, heterogene oligopolie en monopolie.

Volkomen markt

Een markt die gekenmerkt wordt door een homogeen goed, waar volledige informatie over bestaat en de toe- en uittreding vrij is.

Vraagoverschot

Er is sprake van een vraagoverschot wanneer op een markt een gevraagde hoeveelheid naar een goed groter is dan de aangeboden hoeveelheid.

Vraagtekort

Er is sprake van een vraagtekort wanneer er op een markt een gevraagde hoeveelheid naar een goed kleiner is dan de aangeboden hoeveelheid.

Vrije toe- en uittreding

Dit betekent dat er geen belemmeringen of blokkades zijn om tot een markt toe te treden of uit te treden.

Leads

Leads zijn reacties op marketinguitingen voor een bepaald product of dienst. Ook wel prospects of potentiële klanten genoemd.

AIDA-model

AIDA is een stapsgewijs model, waarbij de afzonderlijke stappen in volgorde moeten worden doorlopen. AIDA staat voor: Attention, Interest, Desire, Action. Het is in het oorspronkelijke model niet mogelijk om zonder attentie een uiteindelijke voorkeur of actie te bewerkstelligen.

Balanced Scorecard

Een methode om verschillende invalshoeken bij het strategisch (marketing)beleid te betrekken.

BCG-matrix

Met een BCG-matricx is het mogelijk om een productportfolio te analyseren.

General Electric Matrix

Een General Electric Matrix is een alternatieve portfolioanalysemethode.

SWOT analyse

Een analyse van de sterke (Strenghts) en zwakke (Weaknesses) punten in een bedrijf. Vervolgens kunnen kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threads) hiertegen worden afgezet.

Marktsegmentatie

Het indelen van de markt in verschillende delen.

Marketing control

Het managen en sturen van de marketingactiviteiten.

Productlevenscyclus

Producten en diensten hebben verschillende levensfasen welke kunnen worden weergegeven in een productlevenscyclus.

Zoekmachine Marketing

De inzet van zoekmachines op Internet als marketinginstrumenten.

» Begrippenlijst zoekmachine marketing